Εισηγήτριες:

Κατερίνα Ηλιού, Ναταλία Σπυροπούλου


Περίληψη:

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι μετανάστες χρήστες ναρκωτικών φέρουν μια διπλά υποτιμημένη ταυτότητα που προκύπτει από την κατηγοριοποίησή τους ως μετανάστες και ως χρήστες ναρκωτικών. Το παρόν μάθημα εκπαίδευσης διαπραγματεύεται τα αποτελέσματα μιας έρευνας πεδίου που εκπονήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) το 2011* και εστιάζει στις επιδημιολογικές διαφορές ανάμεσα στους γηγενείς και τους μετανάστες χρήστες, πράγμα που μπορεί να συνεπάγεται διαφορετικές θεραπευτικές ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνοντας τις ομοιότητες και τις διαφορές στα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά και τα πρότυπα υπερβολικής χρήσης ναρκωτικών ανάμεσα στους μετανάστες και τους Έλληνες χρήστες, αλλά και αντλώντας από προηγούμενες έρευνες που δείχνουν ότι οι μετανάστες μπορεί να κάνουν χρήση ναρκωτικών σε μια προσπάθεια για κοινωνική ενσωμάτωση, το εκπαιδευτικό μάθημα διερευνά τα εξής ερωτήματα: α) Τείνουν οι μετανάστες χρήστες να ακολουθούν τα πρότυπα συμπεριφοράς των γηγενών χρηστών στοχεύοντας στην αφομοίωση με την κυρίαρχη ομάδα, β) Τα παρόμοια πρότυπα χρήσης ουσιών ανάμεσα σε ποικίλους εθνοτικούς πληθυσμούς μπορεί να συσκοτίζουν τις ειδικές ανάγκες για θεραπευτική αντιμετώπιση πληθυσμών με διπλά υποτιμημένη ταυτότητα;

Εφαρμόστηκε τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία (τα στρώματα αφορούν στην ιθαγένεια, τη γενιά, το φύλο, την ηλικία, τη γεωγραφική περιοχή) και πραγματοποιήθηκαν ατομικές συνεντεύξεις σε δείγμα 324 μεταναστών χρηστών. Τα αποτελέσματα μελετώνται σε σύγκριση με δεδομένα που αντλούνται από την «Ετήσια έκθεση για την κατάσταση χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ στην Ελλάδα το 2010» (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ). Σημειώνουμε ότι και οι δύο πηγές δεδομένων αφορούν σε πληθυσμούς που προσεγγίζουν τους θεραπευτικούς θεσμούς σε αναζήτηση βοήθειας.


* Τίτλος έργου: «Διερεύνηση των διαφορετικών χαρακτηριστικών στην επιδημιολογία της εξάρτησης μεταξύ μεταναστών και Ελλήνων χρηστών τοξικών ουσιών». Χρηματοδοτήθηκε από Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών, Ευρωπαϊκό Ταμείο Σύγκλισης για τους υπηκόους τρίτων χωρών.


Έρευνα/ες που χρησιμοποιήθηκαν στο μάθημα:

«Διερεύνηση των διαφορετικών χαρακτηριστικών στην επιδημιολογία της εξάρτησης μεταξύ μεταναστών και Ελλήνων χρηστών τοξικών ουσιών».