Εισηγητής:

Βασίλης Γιαλαμάς

Περίληψη:

Στο μάθημα αυτό μελετάται η συνάφεια μεταξύ 2 μεταβλητών. Αν τα χαρακτηριστικά που μελετώνται είναι κατηγορικά, η σχέση τους διερευνάται με τη βοήθεια του πίνακα συνάφειας ενώ ο έλεγχος των στατιστικών υποθέσεων στηρίζεται στη χρήση της Χ2 κατανομής.

Αν τα χαρακτηριστικά που μελετώνται εκφράζονται με ποσοτικές τιμές, η σχέση τους μπορεί να εκφραστεί από την τιμή του συντελεστή συσχέτισης Pearson. Με την βοήθεια της Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης μπορεί να εκτιμηθεί η τιμή ενός χαρακτηριστικού αν είναι γνωστή η τιμή του άλλου.

Στην περίπτωση της πολλαπλής παλινδρόμησης διερευνάται η σχέση ενός ποσοτικού χαρακτηριστικού (εξαρτημένη μεταβλητή) με περισσότερα του ενός ποσοτικά ή κατηγορικά χαρακτηριστικά (ανεξάρτητες μεταβλητές).

Στην Λογιστική Παλινδρόμηση το ερευνητικό ερώτημα είναι το ίδιο με εκείνο της Πολλαπλής. Η διαφορά τους αναφορικά με τον τύπο των δεδομένων έγκειται στο ότι η εξαρτημένη μεταβλητή στη Λογιστική Παλινδρόμηση είναι μια δίτιμη κατηγορική μεταβλητή.

Τα περιεχόμενα του μαθήματος αφορούν τις 4 παρακάτω ενότητες:

  • Πίνακες συνάφειας -έλεγχος με τη Χ2 κατανομή
  • Συσχέτιση-Απλή Παλινδρόμηση
  • Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση
  • Λογιστική Παλινδρόμηση

Έρευνα/ες που χρησιμοποιήθηκαν στο μάθημα:

  • Ευρωπαϊκή κοινωνική έρευνα (2ος και 5ος γύρος)