Εισηγήτρια:

Μανίνα Κακεπάκη


Περίληψη:

Στόχος του μαθήματος είναι να μελετήσει την κατά φύλο εκπροσώπηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την χρονική περίοδο 1996-2015. Αρχικά θα γίνει παρουσίαση των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων σχετικά με την παρουσία/απουσία γυναικών στα Κοινοβούλια και την διάκριση ανάμεσα στην περιγραφική (descriptive) και ουσιαστική (substantive) αντιπροσώπευση. Στη συνέχεια, θα εξεταστούν οι κοινωνικό-δημογραφικές εκείνες μεταβλητές που συνδέονται με την εκλογή και επανεκλογή γυναικών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.


Έρευνα/ες που χρησιμοποιήθηκαν στο μάθημα:

ΒΔ Πολιτικού Προσωπικού (1996-2015)