Στόχοι  / Ποιοι είμαστε

H πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του Ελληνικού Δικτύου Sodanet φιλοξενεί μαθήματα που αφορούν κυρίως:
  1. τη μεθοδολογία της εμπειρικής έρευνας,
  2. τη διαχείριση των δεδομένων και των μεταδεδομένων και
  3. την αναλυτική περιγραφή μεθόδων ανάλυσης που εφαρμόζονται σε κοινωνικά δεδομένα και έρευνες που είναι διαθέσιμες στα αποθετήρια των φορέων της υποδομής.
Ειδικότερα σε σχέση με την τελευταία κατηγορία μαθημάτων, αρχικά παρατίθενται οι σύνδεσμοι δεδομένων και ερωτηματολογίων / οδηγών συνέντευξης στα αποθετήρια και κατόπιν περιγράφεται αναλυτικά το θεωρητικό πλαίσιο που διέπει τη θεματολογία του μαθήματος καθώς και τα ερευνητικά ερωτήματα που θέτει ο εισηγητής. Επιλέγονται και επεξηγούνται οι μέθοδοι ανάλυσης που εφαρμόζονται στα δεδομένα και η  ανάλυση τους παρουσιάζεται αναλυτικά π.χ. μέσω SPSS syntax ή /και SPSS. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η ερμηνεία των αποτελεσμάτων και η συμπερασματολογία.