Εισηγητής:

Βασίλης Γιαλαμάς

Περίληψη:

Το επιλεγέν περιεχόμενο αυτού του μαθήματος περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες του πληθυσμού και δείγματος και τα είδη των μεταβλητών αλλά και τις προσήκουσες περιγραφικές μεθόδους για να έχουμε μια πρώτη εικόνα της συμπεριφοράς των. Επιπλέον αποβλέπει στην κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών στην στατιστική, που είναι οι παράμετροι θέσης και διασποράς. Εν συνεχεία στην τρίτη ενότητα θα πρέπει να κατανοήσει ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης τις βασικές έννοιες που θα χρησιμοποιήσει για την κατανόηση των ελέγχων υποθέσεων και μέσω αυτών των βασικών ερευνητικών τους υποθέσεων. Στην τέταρτη ενότητα ο έλεγχος υποθέσεων εφαρμόζεται στην σύγκριση μεταξύ ομάδων.

Τα περιεχόμενα του μαθήματος αφορούν τις 4 παρακάτω ενότητες:

  1. Βασικές έννοιες (πληθυσμός, δείγμα, μεταβλητές)
  2. Παράμετροι θέσης και διασποράς, κατανομές συχνοτήτων και γραφική απεικόνισή τους
  3. Τι είναι έλεγχος υποθέσεων (δειγματική κατανομή, ΚΟΘ, σφάλματα, επίπεδο σημαντικότητας, μηδενική υπόθεση)
  4. Σύγκριση ομάδων (t test για ανεξάρτητα και εξαρτημένα δείγματα, ανάλυση διακύμανσης)

Έρευνα/ες που χρησιμοποιήθηκαν στο μάθημα:

  • Ευρωπαϊκή κοινωνική έρευνα (2ος και 5ος γύρος)