ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η παρούσα διαδικτυακή πύλη http://sodanet.gr/ αποτελεί την ελληνική ερευνητική υποδομή για τις κοινωνικές επιστήμες. Στην υποδομή σωρεύονται και τεκμηριώνονται δεδομένα και μεταδεδομένα ερευνών των κοινωνικών επιστημών και διατίθενται σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη.

Μέσω των αποθετηρίων των μελών του Δικτύου και της πύλης, αναζητούνται και ανακτώνται τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα των ερευνών.

Επιπρόσθετα η ερευνητική υποδομή παρέχει υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης σε ζητήματα μεθοδολογίας της κοινωνικής έρευνας, ανάπτυξης ερευνητικών υποδομών και διαχείρισης-χρήσης των δεδομένων της υποδομής.

Το παρόν κείμενο έχει σκοπό έχουν να διευκολύνει την κατανόηση των γενικών όρων χρήσης της διαδικτυακής τοποθεσίας. Μέσω των υπερσυνδέσεων μπορείτε να λάβετε αναλυτικότερη πληροφόρηση επί κάθε ζητήματος.

Καθώς η υλοποίηση του έργου της υποδομής είναι μια δυναμική διαδικασία σας οι όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν. Για το λόγο αυτό σας καλούμε να επισκέπτεστε συχνά τη συγκεκριμένη ενότητα και τις υποσελίδες στις οποίες παραπέμπει μέσω των υπερσυνδέσμων.

Η λειτουργία της υποδομής διέπεται από τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας της που είναι διαθέσιμος εδώ http://sodanet.gr/files/Regulation.pdf

Η διαδικτυακή πύλη σέβεται τα δικαιώματα των διαδικτυακών πλοηγών και χρηστών των υπηρεσιών της βάσει της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που μπορείτε να βρείτε εδώ http://sodanet.gr/privacypolicy [1] και των ειδικότερων ρυθμίσεων σχετικά με τα cookies που διατίθενται εδώ http://sodanet.gr/cookiespolicy [2]

Με την χρήση των υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης ως χρήστης αποδέχεστε τα ακόλουθα:

  1. H χρήση των υπηρεσιών εκ μέρους σας θα λαμβάνει χώρα σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς και πολιτικές του δικτύου Sodanet για τους ερευνητικούς σκοπούς για τους οποίους προορίζεται, με σεβασμό στα δικαιώματα των τρίτων και με πνεύμα φιλικής επίλυσης τυχόν διαφοράς που ανακύψει από τη χρήση των υπηρεσιών του sodanet.
  2. Η χρήση θα αποσκοπεί σε νόμιμους σκοπούς και δεν θα γίνεται με παράκαμψη τυχόν μηχανισμών ασφαλείας
  3. Θα σέβεστε τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως τους όρους χρήσης του περιεχομένου τρίτου και τα προσωπικά δεδομένα στα οποία αποκτάτε πρόσβαση χωρίς να τροποποιείτε τις πληροφορίες για το καθεστώς των δικαιωμάτων όπως οι κωδικοί Digital Object Identifiers (DOI)
  4. Θα διατηρείτε για αποκλειστική σας χρήση τους κωδικούς πρόσβασης και τυχόν άλλους μηχανισμούς πρόσβασης που σας έχουν κοινοποιηθεί χωρίς να τους διαμοιράζεσθε με μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα
  5. Θα δηλώνετε με ακρίβεια τα δεδομένα που τον αφορούν και όταν απαιτείται θα τα επικαιροποιείτε
  6. Θα αναφέρετε κάθε τυχόν περιστατικό παραβίασης της ασφάλειας της πύλης ή απόπειρας της ή τυχόν χρήση υπηρεσιών της αντίθετα με τους όρους χρήσης
  7. Η χρήση των υπηρεσιών μπορεί να περιορισθεί ή να ανασταλεί για τυχόν νομικούς, λειτουργικούς λόγους ή λόγους ασφαλείας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση
  8. Τυχόν εκ μέρους σας παραβίαση των παρόντων όρων και του εν γένει κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της πύλης ενδέχεται να επιφέρει νόμιμες κυρώσεις είτε σε εσάς είτε στον οργανισμό που εκπροσωπείτε ή στον οποίο απασχολείσθε.

Τελευταία ενημέρωση: 01/01/2020


[1] Ενδεικτικά- να οριστικοποιηθεί από ΙΤ

[2] Ενδεικτικά- να οριστικοποιηθεί από ΙΤ